Nahoru
Nastavenie cookies
Používame súbory cookie na prezeranie a pohodlné zobrazenie webu. Vďaka analýze údajov môžeme vylepšiť jeho funkcie. Zmeny v nastaveniach sa odrážajú iba v prehliadači a zariadeniach, ktoré používate.
Potrebné cookies (vždy aktívny, nedá sa vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné na to, aby web fungoval.
Analytické (personalizácia podľa správanie)
Na základe prezentovaných stránok upravujeme zobrazený obsah. Pomáhajú nám tiež vylepšiť webovú stránku.
Profilujúca (remarketingové)
Vďaka týmto súborom cookie môžeme zobraziť užitočný obsah a relevantné reklamy.
Nastavenie súkromia na megamax24.sk
Používame súbory cookie potrebné na správne fungovanie webu, analýzu prevádzky a prenosu a prispôsobenia obsahu a reklamy. Môžete spravovať alebo blokovať použitie každého typu cookies v nastaveniach súborov cookie na karte Upraviť. Ak nám dáte súhlas, môžeme tiež zdieľať informácie o používaní našej webovej stránky s našimi reklamnými a analytickými partnermi. Viac informácií v Zásady cookies!

Záručný a reklamačný poriadok

Možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu

Zákazník (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a nesmie niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale (vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie) a odoslaný na adresu zákazníka najneskôr 14. deň odo dňa doručenia. Po doručení tovaru bude zákazníkovi zaslaná celá kúpna cena (najneskôr do 30 dní) na číslo bankového účtu, ktoré uviedol zákazník, alebo v hotovosti poštovou poukážkou, prípadne iným spôsobom po vzájomnej dohode. Predávajúci má nárok len na náhradu skutočných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením tovaru (napr. v prípade nevyhnutných nákladov vyplývajúcich z vrátenia znehodnoteného tovaru).

Záruky a reklamácie

Postup podávania sťažností

Spoločnosť Megamoto s.r.o. sa snaží neustále uspokojovať požiadavky zákazníkov z hľadiska poskytovaných služieb a sortimentu predávaného tovaru. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti spoločnosti je tento reklamačný poriadok, ktorý pri plnom rešpektovaní prostriedkov vynaložených zákazníkom na poskytované služby a nákup požadovaného tovaru v súlade s platnými právnymi normami vysvetľuje spôsob riešenia prípadných reklamácií na poskytované služby alebo predávaný tovar. Cieľom spoločnosti je riešiť sťažnosti tak, aby zákazník nikdy nebol ukrátený na svojom práve.

Reklamácie posudzuje spoločnosť Megamoto s.r.o. v spolupráci s jednotlivými výrobcami alebo ich zástupcami v celej Európskej únii.

Záručné lehoty

Spoločnosť Megamoto s.r.o. poskytuje na predávaný tovar nasledovné záruky:

  • pre fyzické osoby 24 mesiacov od dátumu predaja na dodané nové pneumatiky a behúne pneumatík (minimálna záručná doba stanovená zákonom) a iný tovar okrem batérií
  • pre podnikateľov (nákupy uskutočnené pod registračným číslom) 12 mesiacov od dátumu predaja nových pneumatík a behúňov a iného tovaru okrem batérií
 1. 12 mesiacov pre opravy vykonané od dátumu odbornej opravy pneumatík
 2. Záručná doba na batérie je 24 mesiacov (nevzťahuje sa na stratu kapacity spôsobenú bežným používaním). Záručná doba na stratu kapacity je 6 mesiacov.

Záručná doba na pneumatiky je obmedzená na prvú životnosť výrobku pre pneumatiky so zostatkovou hĺbkou dezénu do 1,6 mm v súlade s platnou právnou normou.

Záruka

Záruka, ktorú spoločnosť poskytuje zákazníkovi počas trvania záručnej doby, sa vzťahuje na všetky výrobné a materiálové chyby, ktoré sa na výrobku prejavia počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobkov a poskytovaných služieb, ktoré majú prevádzkový charakter a nesúvisia priamo s technológiou výrobku, vadou materiálu alebo spôsobom používania služby. Ide o vady, ktoré priamo súvisia s používaním výrobku alebo poskytnutej služby spôsobom, ktorý nie je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku konkrétneho výrobku alebo nie je v súlade s návodom na použitie tovaru. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, na ktorom boli vykonané akékoľvek opravy, alebo v tomto prípade výrobca nemôže zaručiť 100 % funkčnosť tovaru po vykonaní opravy. Návod na použitie je voľne k dispozícii na každom predajnom mieste. Záruka sa nevzťahuje ani na stupeň opotrebenia spôsobený používaním tovaru. V prípade tovaru predávaného za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.

Podanie žiadosti

Reklamácie sa uplatňujú na pobočke spoločnosti Megamoto s.r.o., adresa: Netovická 262, 274 01 Slaný. Spoločnosť odporúča zákazníkovi, aby v záujme minimalizácie prípadných dodatočných zmien služby alebo vady tovaru uplatnil reklamáciu bezodkladne po zistení vady tovaru alebo služby. Týmto spôsobom zákazník prispeje k rýchlemu vybaveniu reklamácie.

Postup vybavovania pohľadávok

Pri uplatnení reklamácie dostane zákazník od spoločnosti Megamoto s.r.o. reklamačný dotazník, v ktorého predtlačených častiach vyplní požadované údaje. Správnosť poskytnutých informácií potvrdzuje svojím podpisom na určenom mieste v dotazníku sťažnosti. Vyplnený reklamačný dotazník spolu s kópiou dokladu o kúpe a riadne očisteným predmetom reklamácie s viditeľným označením reklamovanej vady odovzdá zodpovednému pracovníkovi predajného miesta alebo zašle na adresu Megamoto s.r.o., Netovická 262, 274 01 Slaný. Zamestnanec predajného miesta následne prevezme reklamáciu a potvrdí originál reklamačného dotazníka pečiatkou, podpisom a dátumom prevzatia výrobku do reklamačného konania, vystaví reklamačný protokol (ak bol zaslaný e-mailom) a informuje zákazníka, či bude reklamácia vybavená ihneď alebo si rozhodnutie o vybavení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie zástupcom výrobcu tovaru. Lehoty na vybavenie reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom v prípade zákazníka, ktorý si službu alebo tovar zakúpil ako nepodnikateľský subjekt, a Obchodným zákonníkom v prípade zákazníka, ktorý si službu alebo tovar zakúpil ako podnikateľský subjekt. Reklamačné konanie sa začína až v deň, keď zákazník doručí kompletnú dokumentáciu požadovanú vyššie a predmet reklamácie. Za účelom objektívneho zistenia výskytu vady berie zákazník na vedomie právo spoločnosti Megamoto s.r.o. reklamovaný výrobok rozobrať, rozrezať alebo inak zničiť. V takomto prípade nemá sťažujúci sa zákazník nárok na žiadnu reklamáciu, ak sa zistí, že sťažnosť je neoprávnená.

Spôsob vybavenia sťažnosti

V súlade s vyššie uvedeným môže Spoločnosť považovať reklamáciu služby alebo vadného výrobku za oprávnenú reklamáciu, ak vada priamo súvisí s technológiou služby alebo technológiou výroby tovaru alebo ide o vadu materiálu, alebo za neoprávnenú reklamáciu, ak je vada priamym dôsledkom nedodržania všeobecne platných zásad používania výrobku, mechanického poškodenia výrobku v súvislosti s jeho prevádzkou alebo iných okolností nezlučiteľných s technológiou výroby alebo služby.

V prípade reklamácie vád tovaru alebo služieb, ktoré sa považujú za oprávnené, má reklamujúci zákazník nárok na náhradu škody.

V prípade reklamácií, ktoré sa považujú za neoprávnené, zákazník nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s reklamáciou. Predmet neúspešnej reklamácie bude uložený v Spoločnosti po dobu 30 dní odo dňa oznámenia výsledku reklamácie Zákazníkovi, pričom si ho reklamujúci môže po predchádzajúcom upozornení vyzdvihnúť. Po uplynutí tejto lehoty sa predpokladá, že sťažovateľ nemá záujem o prevzatie predmetu neuznanej sťažnosti a výrobok, na ktorý sa sťažnosť vzťahuje, sa odovzdá na ekologickú likvidáciu.

Náhrady

V prípade úspešnej reklamácie má zákazník nárok na nasledujúce náhrady:

 1. Zákazník, ktorý zakúpil tovar ako nepodnikateľský subjekt, má nárok na
  • v prípade odstrániteľnej vady na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady
  • V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť, ak je reklamácia podaná v rámci 24-mesačnej záručnej lehoty, na výmenu tovaru za nový alebo na vrátenie sumy zaplatenej za zakúpený tovar.
 2. Zákazník, ktorý si zakúpil tovar ako podnikateľský subjekt, má nárok na
  • V prípade chyby, ktorú možno odstrániť, ju bezplatne, včas a riadne odstrániť.
  • V prípade defektu pneumatiky, ktorý nie je možné odstrániť, na vrátenie pomernej časti sumy zodpovedajúcej percentuálnemu podielu skutočnej zostatkovej hĺbky dezénu zníženej o zákonom stanovenú minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm k hĺbke dezénu nového výrobku zníženej o zákonom stanovenú minimálnu hĺbku dezénu pri uplatnení reklamácie tovaru v zákonnej záručnej lehote.
  • Ak ide o vadu iného tovaru (okrem pneumatík), ktorú nemožno odstrániť, pri uplatnení reklamácie v záručnej lehote (12) 24 mesiacov, na výmenu tovaru za nový alebo na vrátenie sumy zaplatenej za zakúpený tovar.

Reklamačný poriadok spoločnosti Megamoto s.r.o. sa riadi českým právom a spoločnosť výslovne vyhlasuje, že mu neodporuje. Ak by k tomu výnimočne došlo, vždy sa uplatní vyššia právna norma. Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné od dátumu vydania a nahrádzajú predchádzajúce vydanie.

Adresa na zasielanie žiadostí o opravu

Megamoto s.r.o.
Netovická 262
274 01 Slaný

Kontaktné údaje

info@megamax24.cz

+421 277 270 078